Informacijski sustav za proračunske korisnike

Financijsko knjigovodstvo proračuna

 • praćenje cjelokupnog poslovanja proračunskih korisnika u skladu sa Zakonom o proračunu i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu,
 • vođenje glavne knjige, dnevnika i analitičkih knjigovodstva po svim proračunskim klasifikacijama (ekonomskoj, organizacijskoj, funkcijskoj), te po izvorima financiranja, programima, projektima i aktivnostima, 
 • izrada godišnjih i mjesečnih financijskih planova, projekcija za više godina i izrada rebalansa po svim proračunskim klasifikacijama s planiranim vrijednostima po izvorima financiranja u skladu s čekivanim dospijećem, 
 • ažurno, točno i brzo praćenje realizacije planova po proračunskim klasifikacijama, 
 • automatska raspodjela proračunskih i vlastitih prihoda proračunskih korisnika u odgovarajuće fondove po određenim ključevima raspodjele koji su propisani pravilnicima, uredbama, odlukama i sl. i povezivanje svih troškova s odgovarajućim fondovima i izvorima financiranja. Time je omogućeno da se u svakom trenutku mogu pratiti svi prihodi i ima potpuna kontrolu i uvid nad trošenjem tih prihoda u određene svrhe, 
 • vođenje analitičke evidencije projekata (naziv projekta, vrsta, naručitelj projekta, voditelj projekta, datum otvaranja, rok završetka, kratak opis poslova, ugovoreni iznos u kn i stranoj valuti, status, …) s detaljnim praćenjem svih prihoda i troškova po projektima, 
 • mogućnost vođenja neograničenog broja analitičkih evidencija: potraživanja od korisnika usluga, obveze prema dobavljačima, suradnja, donacije, školarine, kongresi, tečajevi, seminari, primljeni i izdani vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti, potraživanja i obveze po osnovi primljenih kredita i zajmova te danih zajmova, dana i primljena jamstva i garancije, obveze prema djelatnicima za služebena putovanja i sl., 
 • knjiženje u neograničenom broju stranih valuta s automatskim obračunom tečajnih razlika, 
 • automatsko preuzimanje uplata iz poslovnih banaka ili FINA-e putem interneta, CD-a ili stick-a, 
 • ručno i automatsko zatvaranje otvorenih stavaka, praćenje obročne otplate, 
 • obračun PDV-a s ispisom svih knjiga IR-a, UR-a i obrazaca (PDV, PDV-K, PDV-S, ZP, PPO), 
 • ispis različitih izvještaja po vrstama prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, kao i o stanju imovine, obveza i vlastitih izvora, 
 • ispis propisanih i predefiniranih obrazaca kao što su BIL, PR-RAS, S-PR-RAS, NT, P-VRIO, OBVEZE i drugi, 
 • automatsko preuzimanje i kontiranje dokumenata iz drugih modula (nabave,fakturiranja, blagajne, putnih naloga, obračuna plaća, …).

 

WEB Task Pregledi projekata

 • pregled kartice projekta s prikazom osnovnih podataka o projektu (naziv/opis projekta, voditelj projekta, datum početka, rok za završetak, ugovoreni iznos, status, ...) i svih prihoda i troškova projekta za zadano razdoblje (detaljno i grupirano po vrstama/grupama prihoda i troškova),
 • mogućnost definiranja prava na preglede za različite razine korisnika (voditelj projekta, voditelj odsjeka, prodekan, dekan, ...),
 • mogućnost filtriranja podataka na pregledu po vrstama projekata, statusima (nije započeto, u toku, u mirovanju, završeno, ...), voditeljima projekata, razdobljima, vrstama / grupama prihoda i troškova, izvorima financiranja, org. jedinicama (odsjecima) i sl.,
 • ispis kartice projekta.

   

Upravljanje nabavom

 • praćenje raznih vrsta nabava robe, radova i usluga s osnova dokumentacije vezane uz nabavu,
 • stalna nabava (nabava na osnovu sklopljenih ugovora, nabava na osnovu okvirnih sporazuma, ...),
 • otvorena nabava (nabava na osnovu tekućih zahtjeva),
 • izrada/unos svih potrebnih dokumenata (ugovori, zahtjevnice, narudžbenice, primke, ...),
 • više razina odobravanja zahtjevnica, narudžbenica, od strane odgovornih osoba,
 • mogućnost praćenja realizacije nabave – količinski i financijski, po artiklima, dobavljačima, projektima,...,
 • ispis narudžbenica i zahtjevnica prema potrebama korisnika,
 • mogućnost kopiranja dokumenta (kopiranje dijela ugovora u narudžbenicu, kopiranje zahtjevnice u narudženicu, kopiranje narudžbenice u primku),
 • mogućnost generiranja dokumenata (generiranje više narudžbenica na temelju više zahtjevnica, po dobavljačima),
 • korištenje limita u nabavi s obzirom na utvrđene financijske, odnosno količinske limite s mogućnošću upozoravanja kod izrade dokumenta, odnosno zabrane izrade dokumenata,
 • povezanost nabave s skladišnim/materijalnim knjigovodstvom, praćenje zaliha, povezanost nabave s financijskim knjigovodstvom,
 • veliki broj pregleda i izvještaja vezanih uz nabavu.

   

WEB Naručivanje

 • prijava zahtjeva za narudžbom predmeta nabave (roba, usluge, radovi) putem interneta,
 • mogućnost automatske raspodjele narudžbe po projektima, organizacijskim jedinicama, fondovima i izvorima financiranja na razini cijelog dokumenta ili na razini svake stavke (predmeta nabave),
 • ekranski pregled svih upisanih zahtjeva u skladu s prijavljenim pravima korisnika (prava pristupa) po dokumentima, datumima narudžbe, datumima isporuke, naručiteljima, dobavljačima, projektima, statusima zahtjeva (odobreno, naručeno, isporučeno, …),
 • ispis obrasca Zahtjevnica za nabavu,
 • automatsko slanje e-mail obavijesti po unesenom zahtjevu za narudžbom odgovornim osobama za odobravanje zahtjeva,
 • odobravanje/odbijanje zahtjeva za narudžbom na više razina (voditelj projekta, Predstojnik Ustanove/Prodekan i sl.),
 • automatsko kreiranje narudžbi prema dobavljačima u modulu Upravljanje nabavom na temelju odobrenih Zahtjeva za narudžbom.

   

Fakturiranje roba i usluga

 • izdavanje računa za prodane proizvode i robu te pružene usluge (školarine, seminari, konferencije, projekti, suradnja s privredom, …),
 • izdavanje računa u domaćoj ili bilo kojoj stranoj valuti,
 • automatsko kreiranje faktura za školarine na temelju preuzetih podataka iz ISVU-a,
 • automatsko fakturiranje na temelju prijavljenih ugovora i pravila za izradu faktura,
 • iskazivanje storno računa za predujam na računu za robu ili usluge,
 • ispis računa na predštampanim obrascima (memorandumima) ili na bianco papiru s definiranim logom (slikom u *.jpg ili *.gif formatu),
 • mogućnost slanja eRačuna,
 • automatsko knjiženje računa u Financijsko knjigovodstvo proračuna.

   

Praćenje dugotrajne i kratkotrajne nefinancijske imovine

 • praćenje imovine po vrsti, količini i vrijednosti i svim drugim potrebnim podacima,
 • nabava, otpis i prodaja,
 • obračun amortizacije,
 • ispis svih izvještaja vezanih uz evidenciju imovine,
 • primjena bar koda (označavanje imovine s ispisanim etiketama, prijenosni čitači bar koda za inventure),
 • automatsko knjiženje dokumenata za praćenje imovine u Financijsko knjigovodstvo proračuna.

   

Platni promet

 • unos prioriteta plaćanja po dobavljačima ili datumima dospijeća, 
 • zatvaranje računa s različitim instrumentima plaćanja (nalog za plaćanje, ugovor o cesiji, međusobne i višestruke kompenzacije),
 • mogućnost plaćanja s različitih žiro-računa i na različite račune dobavljača,
 • ispis različitih obrazaca (nalog za plaćanje, prijedlog kompenzacije, ugovor o cesiji, obavijest o knjiženju),
 • ispis različitih izvještaja vezanih uz plaćanje računa (specifikacija plaćanja, otvorene stavke platnog prometa i sl.),
 • automatsko kreiranje naloga za plaćanje i SEPA zbrojnih naloga,
 • mogućnost plaćanja putem interneta ili predaje naloga za plaćanje na magnetnom mediju,
 • automatsko knjiženje potvrđenih kompenzacija u Financijsko knjigovodstvo proračuna.

   

Blagajničko poslovanje

 • mogućnost vođenja neograničenog broja blagajni (glavna blagajna, blagajna čekova, slipova, devizna blagajna),
 • unos i ispis blagajničkih uplatnica, isplatnica i blagajničkog dnevnika,
 • specifikacija čekova, kartica i naloga za plaćanje,
 • automatsko zatvaranje otvorenih računa ili obračunatih putnih naloga prilikom knjiženja uplata u blagajnu ili isplata iz blagajne,
 • ispis različitih rekapitulacija i izvještaja,
 • automatsko knjiženje blagajničkih dnevnika u Financijsko knjigovodstvo proračuna.

   

Upravljanje ljudskim resursima

Kadrovska evidencija

 • evidencija matičnih podataka o radnicima u skladu s Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima
 • praćenje ugovora o radu, rasporeda na radna mjesta i promjena pozicije u organizacijskoj strukturi
 • evidencija članova obitelji (dječji darovi, osigurane osobe i dr.)
 • evidencija podataka o prethodnim zaposlenjima s kontrolom staža
 • evidencija stručnog obrazovanja, stručnih ispita, licenci, specijalizacija i sl.
 • evidencija članstva u sindikatima, komorama, strukovnim udrugama i sl.
 • evidencija zdravstvenih i sanitarnih pregleda
 • evidencija radnih dozvola, rada u inozemstvu
 • evidencija osposobljavanja vezanih uz zaštitu na radu
 • izračun broja dana godišnjeg odmora na osnovi zadanih kriterija, ispis rješenja, planiranje i evidencija godišnjih odmora
 • automatsko generiranje dokumenata kadrovske evidencije na osnovi predloška u Word-u (ugovor o radu, aneks ugovora, rješenje o raskidu radnog odnosa, razne druge potvrde i rješenja)
 • sustav kontrole podataka i automatskog upozoravanja
 • matična knjiga, statistički i drugi propisani izvještaji
 • veliki broj izvještaja veznih uz sve navedene evidencije (stanje na dan, povijesni podaci, izvoz podataka u druge formate)
 • mogućnost kreiranja izvještaja na zahtjev (korisnik sam definira skup podataka koji će biti na izvještaju s mogućnošću izvoza u Excel)
 • evidencija podataka o osobama koje nisu u radnom odnosu, ali obavljaju neki posao u tvrtki u skladu s Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima
 • integracija s WinTask modulima Evidencija radnog vremena, Obračun plaća, Obračun drugog dohotka, Putni nalozi, Imovina.

Obračun plaća

 • evidencija matičnih podataka o radnicima potrebnih za obračun plaće
 • evidencija ostvarenih sati rada radnika s odgovarajućim kontrolama
 • mogućnost uvoza podataka o radu iz drugih sustava
 • maksimalna fleksibilnost u obračunu plaće (koeficijenti, satnice, bodovi, bruto iznos, neto iznos, prosjeci i dr.)
 • automatski obračun bolovanja i mogućnost detaljne evidencije bolovanja
 • evidencija i obračun obustava, osiguranja i neoporezivih primitaka
 • obračun kredita s deviznom klauzulom
 • svi izvještaji i obrasci potrebni za obračun i isplatu plaće (IP1, NIP1, IO1, NO1 i dr.)
 • određeni izvještaji dostupni i na stranim jezicima
 • automatski obuhvat podataka, kontrola i kreiranje JOPPD obrasca
 • kreiranje datoteka s nalozima za plaćanje, specifikacijama za banke (SEPA),
 • mogućnost dostave IP1 obrasca djelatnicima putem e-maila
 • izvještaji i obrasci za određeno razdoblje (IP, GOD-DOP, RAD-1G, ER-1, DOH-Q, MPP-1, karton radnika, lista zarada, izvještaji za HZMO, statistički izvještaji i dr.)
 • mogućnost kreiranja izvještaja na zahtjev (korisnik sam definira skup podataka koji će biti na izvještaju s mogućnošću izvoza u Excel)
 • kalkulator staža, kalkulator za preračunavanje neta u bruto i bruta u neto
 • automatsko kontiranje troškova plaće u WinTask Finacijsko knjigovodstvo usklađeno s organizacijskom strukturom korisnika
 • izvoz podataka o plaći u druge sustave prema potrebi korisnika
 • sustav kontrole podataka i automatskog upozoravanja
 • usklađeno s Pravilnikom o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine.

Obračun drugog dohotka

 • mogućnost obračuna svih vrsti  primitaka koji se smatraju drugim dohotkom
 • maksimalna fleksibilnost u načinu obračuna primitaka
 • automatski obuhvat podataka, kontrola, kreiranje i slanje JOPPD obrasca
 • kreiranje datoteka s nalozima za plaćanje (SEPA)
 • ispis svih izvještaja potrebnih za obračun i isplatu drugog dohotka
 • izvještaji i obrasci za određeno razdoblje (Potvrda o isplaćenom primitku, GOD-DOP, DOH-Q i dr.)
 • automatsko kontiranje troškova drugog dohotka u WinTask Finacijsko knjigovodstvo usklađeno s organizacijskom strukturom korisnika
 • izvoz podataka o drugom dohotku u druge sustave prema potrebi korisnika.

Evidencija radnog vremena

 • brzo i jednostavno evidentiranje dnevnog rada i odsustva s rada u skladu s Pravilnikom o sadržaju i načinu evidencije o radnom vremenu
 • pregled odstupanja dnevne i mjesečne satnice po radnicima od planirane
 • izvješćivanje o dnevnom izvršenju rada i odsustvima s rada
 • preraspodjela radnog vremena
 • mogućnost automatskog generiranja evidencije radnog vremena
 • integracija s WinTask modulima Kadrovske evidencije i Obračunu plaća
 • izvoz podataka o radnom vremenu u druge sustave prema potrebi korisnika
 • mogućnost vođenja evidencije na dislociranim lokacijama.

Upravljanje putovanjima

Obračun putnih naloga

 • brzo i jednostavno evidentiranje dnevnog rada i odsustva s rada u skladu s Pravilnikom o sadržaju i načinu evidencije o radnom vremenu
 • evidentiranje osnovnih podataka o vozilima iz voznog parka (registarska oznaka, inventarni broj, vrsta, marka, tip, …),  lokacijama (države, mjesta), relacijama putovanja, cjenicima (cijene po km, dnevnice, cijene osiguranja), 
 • praćenje rezervacija vozila po danima, djelatnicima, mjestima putovanja i poslovnim partnerima, evidentiranje, obračun i ispis svih vrsta putnih naloga (tuzemni, inozemni, loco vožnja), 
 • automatski obračun domaćih i inozemnih dnevnica u bilo kojoj stranoj valuti, evidentiranje i obračun svih troškova putovanja (cestarina, gorivo, parkiranje, …) u kn i stranim valutama, s time da se pojedini troškovi (gorivo) osim financijski prate i količinski, 
 • automatski obračun iznosa osiguranja za putovanja u inozemstvo po djelatnicima i danima, 
 • praćenje stanja kartica (smart, ENC) kojima se plaća cestarina, 
 • automatsko kreiranje obrasca JOPPD za obračunate i isplaćene putne naloge,
 • ispis velikog broja izvještaja i statistika na temelju evidencije putih naloga (detaljni i rekapitulacije) po djelatnicima, vozilima, mjestima putovanja, poslovnim partnerima i sl., 
 • automatsko kreiranje blagajničkih isplatnica za isplatu akontacija i troškova putovanja, 
 • automatsko kreiranje naloga za plaćanje i SEPA zbrojnih naloga za isplate akontacija i troškova putovanja na tekuće račune djelatnika,
 • automatsko kontiranje svih obračunatih putnih naloga i knjiženje u Financijsko knjigovodstvo proračuna.

WEBTask Putni nalozi

 • prijava zahtjeva (rezervacija) za službena putovanja,
 • pregled rezervacija, odobravanje/odbijanje zahtjeva za službeni put,
 • mogućnost odobravanja zahtjeva za službena putovanja i obračunatih putnih naloga na više razina putem posebne forme za unos ili putem e-maila,
 • pregled statusa putnih naloga (upisan, poslan na odobrenje, odobren/odbijen, obračunat, likvidiran, ...),
 • ispis putnih naloga prije odlaska na put i obračunatih putnih naloga,
 • obračun putnih naloga - upisivanje svih podataka vezanih uz službeni put  sa automatskim obračunom domaćih i ino dnevnica, troškova upotrebe vlastitog automobila, ostalih troškova putovanja (cestarina, parkiranje, gorivo,...) u kn i bilo kojoj stranoj valuti,
 • likvidiranje obračunatih putnih naloga,
 • ekranski pregled upisanih, obračunatih i likvidiranih putnih naloga po radnicima, mjestima putovanja, poslovnim partnerima i vozilima,
 • ispis obračunatih putnih naloga i mjesečnih obračuna za locco vožnju,
 • ispis knjiga i rekapitulacija putnih naloga po različitim kriterijima.

Uredsko poslovanje / upravljanje dokumentima

 • integrirano informacijsko rješenje za upravljanje dokumentima unutar bilo koje organizacije: zaprimanje, pregledavanje, razvrstavanje, raspoređivanje, upisivanje i dostava u rad, administrativno-tehnička obrada, otpremanje, razvođenje, stavljanje u pismohranu i čuvanje,
 • automatsko vođenje urudžbenog zapisnika, upisnika predmeta upravnog postupka I i II stupnja, interne dostavne knjige, knjige primljene pošte, dostavne knjige za poštu, dostavne knjige za mjesto, knjige pismohrane,
 • jednostavno dodavanje dokumenata, podnesaka i akata u postojeće i nove predmete, automatsko generiranje klasa i urudžbenih brojeva u skladu s planom klasifikacijskih oznaka,
 • digitalizacija, klasificiranje i napredno pretraživanje podataka neovisno o količini zapisa (po klasi, urudžbenom broju, pošiljatelju, primatelju, dokumentima, predmetima, dosjeima, datumima, ...),
 • praćenje kolanja dokumenata unutar ustanove (tko, kada, gdje, koliko dugo i zašto drži dokument, kada je dokument vraćen, ...), tako da se u svakom trenutku zna gdje se nalazi bilo  koji dokument ili njegova kopija,
 • izrada kataloga (šifrarnika) podataka: plan klasifikacijskih oznaka, dosjei, mjesta odlaganja 
 • dokumenata, opisi dokumenata, odjeli, odsjeci, referenti,
 • dinamičko definiranje sadržaja dokumenata koje omogućuje prilagodbu sučelja za unos dokumenata ovisno o tipu dokumenta, uz zadavanje vrsti i tipova podataka za taj dokument i pravila za unos podataka,
 • više razina korisničkih prava ovisno o ulozi korisnika unutar organizacije,
 • izvoz podataka u obliku excel tablice ili XML datoteke,
 • ispis knjiga urudžbenog zapisnika, upisnika, interne dostavne knjige, knjige primljene pošte, 
 • dostavne knjige za poštu i mjesto, knjige pismohrane, naljepnica, omotnica  i sl.,
 • automatsko knjiženje ulaznih računa u Financijsko knjigovodstvo proračuna,
 • jednostavno dobivanje različitih statističkih i drugih izvješća za upravu i ostale korisnike sustava.

Copyright © 1992.-2024. TASK d.o.o. All Rights Reserved.  |  Politika privatnosti